Kvennberget (Tolstadkvennberget) vart freda i medhald av lov om kulturminne, i 1987. Formålet med fredinga var å ta vare på verknadene av dette fornminnet i landskapet, og verne dei vitenskaplege interessene som knyter seg til dette.

Det var ei lokal tilsynsnemd for Kvennberget som tok initiativ til fredinga. Årsaka var at området nord for Kvennberget var planlagt til industriformål, og ein frykta at nye tiltak kunne få negative verknader for dette kulturminnet.

Se utstilling på Lalm Samfunnshus. Ta kontakt på telefon 90261947 hvis du vil se utstillingen.

Ta kontakt med Vågå kommune på 61293600 hvis du vil vite mer om Tolstadkvennberget på Lalm. www.vaga.kommune.no